เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 8:00-17:00

สายด่วน

0962245897

Line ID

@inter-tech

หลักสูตรสาขาการเรียน

ระดับ ปวช. และ ปวส.

Maop Inter-tech

Maop Inter-tech

สาขาการโรงแรม

อ.ชนาธิป สุภาคงมล

แผนกสาขาการโรงแรม เปิดรับสมัครตั้งแต่ะระดับ ปวช./ปวส. โดยเราได้เน้นในส่วนของการใช้งานได้จริง หลักสูตรตรง เนื่องด้วยทางวิทยาลัย อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของโลกอย่างเมืองพัทยา เราจึงได้มีส่วนร่วมในการนำเด็กเข้าไปพบกับประสบการณ์ตรง เพื่อต่อยอดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Maop Inter-tech

สาขาโลจิสติกและซัพพลายเชน

อ.ณัฐรดาวรรณย์ บุญประดิษฐ์

แผนกสาขาโลจิสติกและซัพพลายเชน เป็นอีกสาขาที่ได้รับความนิยมสูงมากตั้งแต่เปิดวิทยาลัยบางละมุงอินเตอร์-เทค เป็นต้นมา เนื่องด้วยสถานที่ตั้ง อยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจของชาติ มีการขนส่งทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางเครื่องบิน ทำให้มีงานรอบรับสาขานี้อย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจมากขึ้นในทุกๆ ปี

Maop Inter-tech

สาขาไฟฟ้า

อ.ธนภูมิ ธนวัฒน์ประเสริฐ

แผนกสาขาไฟฟ้า เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมและมีความจำเป็นในยุคสมัยนี้เป็นอย่างมาก เนื่องด้วยปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือการใช้งานส่วนตัวของแต่ละบ้าน ล้วนแล้วต้องพึ่งพาอาศัยเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ทำเป็นอาชีพธุรกิจรับซ่อมของตัวเองได้ และต่อยอดการศึกษาที่สูงขึ้นได้อีกหลายแขนง

Maop Inter-tech

สาขาคอมพิวเตอร์

อ.จักรกฤษณ์ องค์อาษา

แผนกคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ ทำให้นักศึกษา มีความสามารถดั้งแต่การซ่อมบำรุง การติดตั้ง ตลอดจนโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่สามารถต่อยอดการศึกษา นำไปประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ได้มากมาย หรือจะออกมาทำธุรกิจซ่อมบำรุง หรือ งานออกแบบกราฟิกได้อย่างอิสระ

Maop Inter-tech

สาขาคณิตศาสตร์

อ.ยมลกช เอียสกุล

แผนกสาขาคณิตศาสตร์ เป็นอีกสาขาที่มีความสำคัญที่เป็นคู่ขนานกับสาขาบัญชี และ คอมพิวเตอร์ และอีกหลายสาขา เพราะการคำนวนด้วยสูตรต่างๆ จะช่วยให้นักศึกษาเกิดความแม่นยำในคำตอบที่ค้นหา เสริมความสามารถทางด้านการคิดและการตีความตรรกะได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน

Maop Inter-tech

สาขาบัญชี

อ.วิชัย หนองยาง

แผนกบัญชี สาขายอดฮิตกับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งเป็นอีกสาขาที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากปัจจุบัน มีกิจการบริษัทต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย และต้องการจัดการด้านกำไรต้นทุน แรงงานด้านสาขาบัญชี จึงมีความสำคัญและจำเป็นมากๆ ซึ่งทางวิทยาลัยบางละมุงอินเตอร์-เทค ก็มีครูอาจารย์ที่มากความสามารถในการดูแลในสาขานี้เช่นกัน

Maop Inter-tech

งานวัดผล

อ.พัชรีย์ ปราบรัตน์

งานวัดผลการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ประเมินคุณภาพของนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ในภาคปกติและพิเศษ โดยจะให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางหรือติดตามผลการเรียนของตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

Maop Inter-tech

ผู้ดูแลโครงการ

อ.ณัฏฐพัฒน์ มรุธพงษ์สาธร

อาจารย์ผู้ดูแลโครงงานนักศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่รังสรรค์ผลงานต่างๆ ของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถต่อยอดผลงานให้กับนักศึกษาได้อย่างมากมาย ทั้งงานประดิษฐ์ และงานต่อยอด ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง และสร้างผลงานได้อย่างมีคุณภาพ

Maop Inter-tech

สาขาการไฟฟ้า

อ.วิชาญ สิงหาอาจ

แผนกสาขาไฟฟ้า เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมและมีความจำเป็นในยุคสมัยนี้เป็นอย่างมาก เนื่องด้วยปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือการใช้งานส่วนตัวของแต่ละบ้าน ล้วนแล้วต้องพึ่งพาอาศัยเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ทำเป็นอาชีพธุรกิจรับซ่อมของตัวเองได้ และต่อยอดการศึกษาที่สูงขึ้นได้อีกหลายแขนง

Maop Inter-tech

สาขาวิชาภาษาไทย

อ.อาเนช หนูแสน

ภาควิชาภาษาไทย เป็นอีกสาขาที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาสายสามัญ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นัศึกษา สามารถต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงกว่า หรือสามารถใช้หลักการใช้ภาษาไทยที่เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ