เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 8:00-17:00

สายด่วน

0962245897

Line ID

@inter-tech

เกี่ยวกับวิทยาลัย

บางละมุงอินเตอร์-เทค

สภาพทั่วไป ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค ที่ตั้ง 134/1 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-234344 โทรสาร 038-234343 Website : www.inter-tech.ac.thE-mail : Inter-tech1@hotmail.com สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์ – เทค (Banglamung inter-tech)วิทยาลัยอาชีวศึกษา เอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ตั้ง 134/1 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 โทรศัพท์ 038-234344 โทรสาร 038-234343 เปิดด าเนินการในปีการศึกษา 2550 โดยเปิดหลักสูตรแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

ปวช. พาณิชยกรรม
1.การบัญชี
2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.การตลาด

ปวช.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1.การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ระดับปวช. ภาควิชาช่างอุตสาหกรรม
1.ช่างไฟฟ้ากำลัง
2.อิเล็กทรอนิกส์
3.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปวส. ภาควิชาบริหาร เปิด 6 สาขา
1.การจัดการโลจิสซ์ติกส์และซัพพลายเซน
2.การบัญชี
3.การจัดการ
4.การจัดการ
5.เทคโนโลยีธุรกิจติจิทัลธุรกิจดิจิทัล
6.การตลาด

ปวส.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1.สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ระดับปวส. ภาควิชาช่างอุตสาหกรรม
1.การไฟฟ้ากำลัง
2.อิเล็กทรอนิกส์อุดสาหกรรม
3.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

ชอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 ชื่อย่อวิทยาลัย“Inter-tech”เปิดสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ บริหารงานโดย นายสุชาติ วงศ์พิพันธ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการวิทยาลัย

Image

ตราสัญลักณ์ของวิทยาลัย ตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่ทางวิทยาลัยได้ออกแบบเป็นสัญลักษณ์รูป วงกลม ถูกต้องตามกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นสัญลักษณ์ของเครื่องบินก าลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ส่วนที่ 2 เป็นสัญลักษณ์ สมศ. ส่วนที่ 3 เป็นสัญลักษณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง ส่วนที่ 4 เป็นสัญลักษณ์ต้นไม้ 2 ต้นและกวาง 2 ตัว

Image

ความหมายของตราสัญลักณ์ของวิทยาลัย

เครื่องบิน หมายถึง การมองกว้าง มองไกล มองอนาคตที่สดใส
สัญลักษณ์ สมศ. หมายถึง การศึกษาที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง หมายถึง การสื่อสารกว้างไกลเทคโนโลยี ก้าวหน้า ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และสังคมโลก
ต้นไม้2 ต้นและกวาง 2 ตัว หมายถึงชีวิตที่เรียบง่าย มีความพอเพียง ร่มเย็นเป็นสุข

สรุปความหมายของตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย เป็นวิทยาลัยที่พัฒนาผู้เรียนครบถ้วนทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จหลักสูตรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีอนาคตที่ดี มีชีวิตที่สดใส ร่มเย็นเป็นสุข สามารถสื่อสารทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ เป็นการเปิดโอกาส ที่ดีให้แก่นักเรียน-นักศึกษา สามารถประยุกต์ความรู้ความสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนานักเรียน-นักศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา จึงทำให้ผู้สำเร็จหลักสูตรมีมาตรฐานชีวิตที่ดีและเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์

Image

สีประจำวิทยาลัย สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ เป็นสีแห่งความมั่นคง มีศักดิ์ศรี และสง่างาม
สีเหลือง หมายถึง ความมีสิริมงคล เป็นสีประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ-ดุลยเดช เทิดทูนความดีงาม มีสัจจะ และเสียสละเพื่อส่วนรวม

Image

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย ต้นประดู่ หมายถึง ต้นไม้ที่เขียวชอุ่ม มีพุ่มทรงที่สวยงามกลมกลืน ต้นไม้ที่มีความแข็งแรง และมีความอ่อนไหว พลิ้วต่อลม
ดอกไม้ประจำวิทยาลัย ดอกหางนกยูงไทย หมายถึง ดอกไม้ที่มีความสง่างาม สวยงาม น่ารัก และมีสีสันหลากหลายใน ตัวเอง และเป็นดอกไม้ที่ผลิ ดอกออกได้เร็ว และมีดอกตลอดทั้งปี